Promocja Zdrowia

Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej

Prekursorem promocji zdrowia w naszej szkole była mgr Dorota Tabacznik, która w 1990r, zainicjowała działalność profilaktyczną.

Promocję zdrowia w jej „nowoczesnym” ujęciu rozpoczęliśmy w 2000r.

Od tego czasu realizujemy własny „Program Promocji Zdrowia Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej”. W 2004r. otrzymaliśmy „Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, w 2010r. przyznano, naszej szkole „Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”II stopnia, który otrzymaliśmy ponownie na lata 2014-2017.Certyfikaty honorowane są przez Światową Organizację Zdrowia, przyznawane są szkołom spełniającym określone standardy z zakresu promocji zdrowia. Jesteśmy jedyną szkołą w Rudzie Śląskiej z certyfikatem II stopnia i jedną         z 18  w województwie śląskim.Naszą promocję zdrowia realizujemy w ramach lekcji wychowawczych, przyrody i wychowania fizycznego w klasach IV-VI i w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz w ramach zajęć z pedagogiem i psychologiem na poszczególnych lekcjach. Druga część naszego programu to tworzenie całego klimatu sprzyjającego promocji zdrowia w naszej szkole, ale także w środowisku lokalnym oraz szereg działań, z inicjatywy różnych grup w naszej szkole:

  • realizujemy projekty i programy prozdrowotne, ekologiczne, profilaktyczne i edukacyjno-wychowawcze o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, ale i międzynarodowym (np. grand Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich, ogólnopolski program „Trzymaj formę”, i in.)
  • współpracujemy z przedstawicielami struktur samorządowych, stowarzyszeniami, fundacjami, mediami, m.in.: Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Wydziałem Ekologii       i Gospodarki Komunalnej Wydziałem Kultury Sportu i Rekreacji  Urzędu Miasta, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Poradnią Medycyny Szkolnej, Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, „Fundacją Silesia”, Władzami Oświatowymi Miasta, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, prasą lokalną,  Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Rudzie Śląskiej
  • staramy się stwarzać coraz to lepsze warunki pracy i nauki dla uczniów i pracowników,
  • uczestniczymy w szkoleniach dla nauczycieli w Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
  • przeprowadzamy autoewaluację badając m.in. klimat społeczny szkoły, zgodnie z wytycznymi „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

Oceniamy naszą działalność z zakresu promocji zdrowia za bardzo trafioną i potrzebną, mamy również świadomość pojawiania się nowych zagrożeń cywilizacyjnych , dlatego chcemy nadal promować zdrowy styl życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz podejmować nowe wyzwania.