40 lecie placowki

40– lecie
Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej
(1969 – 2009)
Od organistówki do Trzynastki


Począwszy od II połowy XIX wieku, Bielszowice przeżywały gwałtowny przyrost liczby mieszkańców, nasilony po oddaniu do użytku kopalni „Bielszowice” w 1895 r. Osadników kierowano między innymi w rejon „Kolonii”, która stała się, obok centrum, najludniejszą częścią miejscowości. Przykościelna organistówka, mieszcząca od XVIII wieku bielszowicką szkołę, nie była w stanie zapewnić rosnącej liczbie uczniów odpowiednich warunków do nauki. W roku 1881 w Bielszowicach otwarto Szkołę Podstawową nr 1, jednakże, ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary, nie mogła ona pomieścić wszystkich uczniów. W tej sytuacji władze zmuszone zostały do wybudowania drugiej szkoły dla dzieci z rejonu „Kolonii”.
Prace budowlane ruszyły w 1899 r. i postępowały w szybkim tempie. W sierpniu 1900 r. nowy gmach szkolny został oddany do użytku. Budynek składał się dwóch pionów bocznych i środkowej przewiązki, w której znajdowała się kancelaria, pokój nauczycielski, mieszkanie woźnego i dyrektora. Szkoła nie była podpiwniczona, dlatego w roku 1902 dobudowano dwie piwnice ziemne.
Budynek szkolny przetrwał bez uszczerbku obie wojny światowe, lecz jego stan ulegał systematycznemu pogarszaniu w związku z postępującymi szkodami górniczymi. Mimo kilku gruntownych remontów, od początku lat 60-tych szkoła stawała się coraz mniej bezpieczna dla uczniów.
Ówczesna kierownik szkoły, Maria Walasz rozpoczęła energiczne zabiegi w celu uzyskania pozwolenia na budowę nowej szkoły. Negocjacje z władzami miasta i kierownictwem kopalni „Zabrze” trwały nieprzerwanie od 1965 r. Sporo problemów nastręczał wybór odpowiedniego miejsca budowy. W związku z ryzykiem ponownego wystąpienia szkód górniczych, teren ulicy Górnej, gdzie stała stara szkoła, nie mógł być brany pod uwagę. Po dłuższych namysłach zdecydowano się na obszar, na którym wznosi się obecny budynek. Budowa ruszyła w lecie 1967 roku; do końca roku udało się zakończyć prace przy fundamentach.W styczniu 1968 roku kierownictwo sporządziło plan zakupu inwentarza i pomocy naukowych dla nowej szkoły. W kwietniu 1968 roku szkoła otrzymała pierwszy transport szkolnych ławek. Nowy sprzęt składowano w poszczególnych salach lekcyjnych starej szkoły, co dodatkowo utrudniało jej funkcjonowanie. Przy zagospodarowywaniu szkoły z aktywną i wielostronną pomocą pospieszyła kopalnia „Bielszowice”. Szczególnie cennego wsparcia udzielił ówczesny dyrektor zakładu, Maksymilian Chrobok.
Długo oczekiwane otwarcie nowo wybudowanej szkoły miało miejsce 8 lutego 1969 roku. W
akcie erekcyjnym, placówce nadano imię Edwarda Żabińskiego.

 Historia Szkoły Podstawowej nr 13

1969
Początek zajęć w gmachu nowej szkoły. Naukę rozpoczęło 374 uczniów w 12 oddziałach
1970
Uroczystość nadania szkole sztandaru
1971
Wprowadzenie podziału na trzy okresy nauczania.
1972
Wizyta uczniów z zaprzyjaźnionych
szkół z Czechosłowacji
1973
Pierwszy remont szkoły
1975
Szkoła zwycięża w konkursie pod nazwą „Klub Otwartych Szkół”.
Po raz pierwszy od wielu lat nie zanotowano ocen niedostatecznych podczas klasyfikacji.
1977
Przejście na emeryturę wieloletniej dyrektor szkoły Marii Walasz.
Jej obowiązki przejmuje Teresa Ziniewicz
1978
Pierwszy w historii szkoły Dzień Samorządności.
Uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej
1979
Inauguracja szkolnego koła PTTK
1980
72% nauczycieli SP 13 wstępuje w szeregi NSZZ „Solidarność”
1981
Stan wojenny. Weryfikacja kadr placówki wypada pomyślnie: wszyscy uczący uzyskują „przydatność do zawodu”, choć jedynie troje „pełną”.
1984
Szkołę odwiedza delegacja Inspektoratu Oświaty okręgu Halle w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
1985
Zatrudnienie na pełny etat konserwatora i trzech sprzątaczek.
1986
Pierwsze od okresu międzywojennego uroczystości z okazji dnia św. Mikołaja oraz klasowe gwiazdki
1987
Wprowadzenie obyczaju pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników szkolnej biblioteki.
1988
Wizyta delegacji Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule z (NRD)
1990
Szkołę odwiedza Alfred Szklarski.
1992
Udział szkoły w akcji na rzecz dzieci chorych na AIDS
1993
Zorganizowanie „Tygodnia Miłości do Zwierząt”
1994
Obchody 25 – lecia szkoły. Nowym patronem zostaje Alfred Szklarski.
1995
Pierwsza Majówka i Dzień Regionalny.
Działalność inauguruje szkolny radiowęzeł.
1997
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Universe”
1998
Otwarcie pierwszej klasy integracyjnej
1999
30 – lecie szkoły.
Zjazd absolwentów z roczników 1954 – 1979.
Funkcję dyrektora obejmuje Małgorzata Gerstel
2000
Pierwszy numer szkolnej gazetki „Trzynastka”
2001
SP 13 dołącza do „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”
2002
Uroczystość odsłonięcia Tablicy Patrona
2003
Otwarcie Klubu Europejskiego
2004
35 – lecie szkoły. Uroczystość poświęcenia sztandaru
2005
Uruchomienie strony internetowej szkoły
2006
Udział w programie unijnym SOCRATES COMENIUS
2008
Wizyta gości zagranicznych z zaprzyjaźnionych szkół w ramach programu SOCRATES COMENIUS
Obchody 10 – lecia integracji w SP 13