Dobry start – lepsze jutro

Kapitał Ludzki:
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem było objętych 120 uczniów klas I-III.

Dzieci nabywały umiejętności uczenia się. Specjaliści prowadzą zajęcia logopedyczne – korygowali wady wymowy.

Celem projektu było wyrównywanie braków w nauce w pierwszym etapie uczenia się.

Zajęcia odbywały się w profesjonalnie wyposażonym gabinecie logopedycznym ze środków europejskich.

Zrealizowane cele projektu:
W związku z narastającymi problemami naszych uczniów w zakresie umiejętności czytania, pisania i szeroko pojętego komunikowania się z otoczeniem, grupa nauczycieli podjęła wyzwanie pokonania tych trudności.
Jedyną drogą było zintensyfikowanie pracy samych dzieci pod kierunkiem specjalistów na terenie placówki. Niestety w ustawowym czasie przeznaczonym dla tej grupy nie można poradzić sobie z tymi problemami. Tylko zewnętrzna pomoc w zwiększeniu ilości godzin pracy indywidualnej dawała szansę na sukces.
Możliwości otworzyły się z chwilą uruchomienia funduszy europejskich.
I tak się też stało.
Dziś realizujemy nasze marzenia dając naszym wychowankom lepsze jutro … .
Program ten zakończył się wielkim sukcesem.

Realizowane cele szczegółowe:
Poprzez program:
– Podnieśliśmy aktywność samych dzieci.
– Wyrównaliśmy szanse edukacyjne.
– Zwiększyliśmy motywację do nauki.
– Budowaliśmy ich pewność siebie.