2012 / 2013

Nasza szkoła od września 2012r. była uczestnikiem projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główny cel projektu to wzrost efektywności systemu kształcenia wśród uczniów kl. I-III.
Cele szczegółowe projektu to:
– Podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów wykazujących deficyty w zakresie czytania i pisania, mowy oraz zdobywania umiejętności matematycznych,
– Wzmocnienie wsparcia profilaktycznego dla dzieci z wadami postawy,
– Podniesienie jakości wsparcia terapeutycznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
– Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez uzdolnionych uczniów klas I-III w obszarze ich zainteresowań
– Wzmocnienie potencjału dydaktycznego szkół biorących udział w projekcie.